Algemene voorwaarden

Disclaimer e-mails

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als deze e-mail kennelijk niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk om dat te willen berichten en deze e-mail geheel uit uw bestanden te verwijderen. Boorsma B.V. staat niet in voor de juistheid van de inhoud ervan en gaat nimmer op basis ervan een verplichting aan. Gebruik van de inhoud door anderen is niet toegestaan.

Algemene voorwaarden

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de “De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) – Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur”, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam, met dien verstande dat aan ons de vrijheid voorbehouden blijft om een geschil in afwijking van de DNR 2011 in eerste instantie voor te leggen aan de gewone rechter, bevoegd ter plaatse van onze hoofdvestiging. De DNR 2011 ligt ter inzage ten kantore van Boorsma B.V. en is door middel van deze link in pdf-formaat te downloaden: DNR 2011