Geoinformatie (GIS) & kabels en leidingen

Projecten vinden vaak in uiteenlopende omgevingen plaats. Het geheel van natuur, agrarische ruimte, bebouwing, infrastructuur en netwerken – zowel onder als boven de grond – vormen een complexe context. Boorsma creëert overzicht.

De verwerking en analyse van data in een geografisch informatiesysteem (GIS) is een belangrijk onderdeel van onze advies- en ontwerpwerkzaamheden. Het gaat daarbij om:

  • hoogtedata (AHN)
  • bodempeilingen en dieptemetingen (bathymetrie)
  • luchtfoto’s
  • ondergrondse infra, kabels en leidingen (KLIC)
  • hoogspanningslijnen
  • natuur
  • waterveiligheid
  • geluid- en hindercontouren
  • kadastrale informatie (Kadaster) en andere topografische data

We gebruiken hiervoor openbare bronnen alsook projectspecifieke bestanden en analyse. Boorsma adviseert je over de inwinning, bewerking en presentatie van gegevens en data.