Nieuw testcentrum MITC voor RDW


Voor de RDW wordt in Marknesse een nieuw Multimodaal Infrastructuur Testcentrum (MITC) ontwikkeld. Boorsma was, in de voorbereidingsfase, verantwoordelijk voor geotechnisch en geohydrologisch advies.. We waren verantwoordelijk voor onder andere de planning en interpretatie van boringen, sonderingen, peilbuizen en laboratoriumproeven. Daarnaast hebben onze adviseurs het waterhuishoudkundig plan voor het gehele testcentrum en het civiele en infrastructurele ontwerp van de onderdoorgang gemaakt (in Civil 3D en Revit) en schreven we de Vraagspecificatie Eisen voor de gehele terrein infrastructuur.

Geotechnisch ontwerp

Ten behoeve van het bouwrijp maken zijn, op basis van samendrukkingsproeven, volumebepalingen, sonderingen en zettingsberekeningen zettingsversnellende maatregelen ontworpen. Om de kostenraming te optimaliseren worden verschillende oplossingen toegepast:

 • Integraal voorbelasten
 • Cunetmethode
 • Verticale drainage

Waterhuishouding

Het waterhuishoudkundig plan is opgesteld in afstemming met Waterschap Zuiderzeeland, dit in verband met de aanpassingen van het watersysteem buiten de kombaan. Zo moet de huidige Blokzijlertocht worden omgelegd. Omdat de agrarische percelen ten noorden van de baan blijvend over wateraanvoer moeten kunnen beschikken, wordt een nieuwe aanvoersloot vanaf de Voorstertocht aangelegd. Om verdroging van kwetsbare natuurwaarden aan de zuidzijde te voorkomen, wordt een nieuwe kavelsloot aangelegd. Belangrijk aspect voor het ontwerp was het creëren van voldoende bergingscapaciteit waarmee zoveel mogelijk water wordt geïnfiltreerd in de ondergrond. Voldoende drooglegging en drainage van de baan was een belangrijk criterium voor de te hanteren ontwerppeilen.

Vraagspecificatie Eisen

Voor de Vraagspecificatie zijn eisen geschreven bij de volgende onderdelen:

 • De verschillende testvlakten: ABS-remvlakte, wetgripbaan, geluidmeetvlakte, dynamische- en stabiliteitsvlak, ESP baan, testheuvel, en de kombaan.
 • Baanveiligheid
 • Baanverwarming
 • Besproeiingssysteem
 • Groen en landschappelijke inpassing
 • Tank- en wasfaciliteit
 • Bluswatervoorzieningen t.b.v. gebouw
 • Onderdoorgang

 • Locatie

  Marknesse
 • Projectnummer

  19508
 • Werkveld

  Bodem
 • Expertises

  Geotechniek

Delen