Projectmanagement

Veel problemen in de huidige, steeds complexere bouwopgave zijn te herleiden tot het onvoldoende hanteren van de projectmanagementfilosofie. Daarom werken wij onze projecten graag gedetailleerd uit. Zo kunnen we kwaliteit, kosten en planning beter faseren en beheersen.

Enkele handvatten van de projectmanagementfilosofie:

  1. Het opstellen van een goed Programma van Eisen bij de start van een project. Eerst denken, dan doen. We maken na elke fase een goed beslisdocument, waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de volgende fase duidelijk zijn vastgelegd. Op die manier kent iedereen het doel en de marsroute.
  2. Een heldere planning en voortgangsbewaking, zodat partijen per fase voldoende tijd krijgen om hun werkzaamheden naar behoren voor te bereiden en uit te voeren.
  3. Een reële kostenraming en budgetbewakingssysteem, zodat je in een later stadium niet voor financiële verrassingen komt te staan.
  4. Kwaliteitsbeheersing tijdens het complete project. Dit bereik je door per fase goede uitgangspunten te formuleren en aan het eind van elke fase het desbetreffende product (Programma van Eisen, ontwerp, etc.) te toetsen aan de gestelde eisen en uitgangspunten.
  5. Een eenduidige organisatie in het project aanbrengen, met heldere taken voor de verschillende partijen en de coördinatie daarvan.
  6. Het continu actualiseren van de projectinformatie (tekeningen, bestekken, contracten, etc.) in een digitaal uitwisselingssysteem. Zo is informatie op het juiste moment en op de juiste plaats aanwezig en zijn vervallen stukken uit roulatie genomen.