Waterveiligheid

De eeuwenlange strijd tegen het water is in onze Nederlandse genen verankerd. We staan er internationaal ook echt om bekend. In het laaggelegen deel van ons land zijn we al honderden jaren genoodzaakt om via dijken, duinen en dammen het water te keren. Voor de veiligheid van de zogeheten ingelanden, is adequate betrouwbaarheid van kaden en dijken van levensbelang. Wij inspecteren, ontwerpen én berekenen dijklichamen ten behoeve van beheer, onderhoud en versterking.

Waterkering

Keersluizen en overige waterkerende beweegbare kunstwerken, vormen een onmisbare schakel voor de waterveiligheid. Net als bij stuwen en sluizen verzorgt Boorsma hiervoor inspecties, ontwerp- en engineeringswerkzaamheden.